GDPR

Ochrana osobních údajů

Velmi si vážíme důvěry uživatelů našich stránek https://www.drmcd.cz/, a proto klademe důraz na ochranu osobních údajů při jejich zpracování v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto dokumentu je Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webové stránky https://www.drmcd.cz/, provozované Nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda ze sídlem: Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5, IČO 26730731 (dále jen „Nadační fond Dům Ronalda McDonalda“).

Tento dokument shrnuje zásady nakládání s osobními údaji (dále jen “směrnice “).

Uvedené zásady popisují, jak Nadační fond Dům Ronalda McDonalda shromažďuje, sdílí či jiným způsobem zpracovává informace uživatelů (dále jen “uživatel”) webových stránek stránek https://www.drmcd.cz/.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je správcem a zpracovatelem osobních údajů uživatelů, kteří je poskytnou při využití služeb. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte adrese info@drmcd.cz.

Zpracování osobních údajů

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda zpracovává údaje získané na základě používání webových stránek prostřednictvím cookies. Pro vylepšování webových stránek využívá Nadační fond Dům Ronalda McDonalda informace o uživateli, a to, jak se chová na stránkách (na které stránky klikl a spousta dalších jako je například vyplňování formulářů). Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů níže uvedených zpracovatelů dat. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda zpracovává i data ze sociálních sítí. Na webové stránce jsou implementovány možnosti hodnocení a sdílení s pomocí sociálních sítí (Facebook, Google, Instagram a další.) Pokud uživatel tyto možnosti použije, umožní Nadační fond Dům Ronalda McDonalda přístup k veřejným informacím na jeho profilu v příslušné sociální síti. Součástí veřejného profilu v sociálních sítích může být jméno a příjmení uživatele, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle uživatelského nastavení.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda zpracovává především údaje, které uživatel uvádí při vyplnění kontaktního formuláře. Některé osobní údaje jsou nezbytné (jméno a e-mailová adresa) a slouží pro základní identifikaci uživatele. Údaje, které Nadační fond Dům Ronalda McDonalda zpracovává, jsou následující:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa

Zpracování osobních údajů u dětí

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda vědomě nesbírá informace od dětí mladších 16 let a děti do 16 let nemohou používat její služby. Pokud se dozvíte, že dítě nám poskytlo osobní informace v rozporu s uvedenými zásadami, můžete nás upozornit na adrese info@drmcd.cz.

Účely, ke kterým budou údaje použity

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda zpracovává osobní údaje vždy výhradně k účelům, pro které byly shromážděny a na základě oprávněného zájmu, právní povinnosti, plnění smlouvy nebo uděleného souhlasu. Osobní údaje se zpracovávají pro různé účely, především pro:

 • zaslání odpovědi na dotaz uživatelů internetových stránek
 • analytiku návštěvnosti internetových stránek za účelem zlepšení služeb a obsahu stránek

Zpracovatelé, kteří mají přístup k údajům

Osobní údaje jsou zpracovány zejména Nadační fond Dům Ronalda McDonalda a jejími zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, a dodavateli společnosti, pokud jsou zpracovány v souvislosti s plněním a realizací uzavřených smluv a objednávek.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda dále může využívat pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro uvedené účely a způsobem, který Nadační fond Dům Ronalda McDonalda určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění nám poskytovaných služeb.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda jako zpracovatele využívá:

 • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing)
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing)

 

V odůvodněných případech může Nadační fond Dům Ronalda McDonalda předat osobní údaje i jiným subjektům (zpracovatelům).

Může dojít k předání osobních údajů těmto zpracovatelům:

 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje právní předpis;
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění účelů uvedených níže a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda zpracovává osobní údaje u uživatelů po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z poskytovaných služeb, 

 • po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů
 • souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 5 let nebo do odvolání
 • osobní údaje uložené na základě komunikace jsou platné 5 let nebo do odvolání

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu, tedy i po dobu, kdy uživatel povolí ukládání v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které společnost Nadační fond Dům Ronalda McDonalda potřebuje ke splnění zákonných povinností. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel, nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

Cookies můžete přímo zakázat změnou přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací lze najdete na stránce o použití souborů cookies.

Způsoby zpracování a úschova osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány a uschovány:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím výpočetního hardware a software
 • v písemné podobě

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů bude mít v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou nebo právnickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

Právo na přístup k osobním údajů

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od Nadační fond Dům Ronalda McDonalda:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje;
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU;
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
 • právo na potvrzení o zpracování osobních údajů bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Nadační fond Dům Ronalda McDonalda.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Nadační fond Dům Ronalda McDonalda zpracovává. Nadační fond Dům Ronalda McDonalda opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Nadační fond Dům Ronalda McDonalda neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adresu sídla Nadační fond Dům Ronalda McDonalda.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů nebo důvody jejich zpracování či pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Nadační fond Dům  Ronalda McDonalda.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Nadační fond Dům Ronalda McDonalda informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Nadační fond Dům Ronalda McDonalda o předání těchto údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Nadační Ronalda McDonalda.

V případě, že Nadační fond Dům Ronalda McDonalda neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Nadační fond Dům Ronalda McDonalda zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Nadační fond Dům Ronalda McDonalda.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely a za účelem marketingového oslovení je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, písemnou formou, nebo elektronicky za využití příslušného formuláře;

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

 • subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Nadační fond Dům Ronalda McDonalda uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů;

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

 • subjekt údajů má vedle práva podat námitky proti zpracování u Nadační fond Dům Ronalda McDonalda právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda se zavazuje chránit osobní údaje i jiné informace o uživatelích jejich služeb. K tomu používá řadu bezpečnostních technologií a opatření určených k ochraně informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Opatření, která používá, jsou navržena tak, aby poskytovaly úroveň zabezpečení odpovídající riziku zneužití osobních údajů. Je důležité připomenout, že na internetu nelze zaručit 100% jistotu.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze pověřené osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Kontakt

Pokud máte dotazy ohledně uvedených zásad ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@drmcd.cz.

Uvedené informace jsou v platnosti od 10.5.2019.

Kontaktujte nás

Máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat...

Sledujte naše sociální sítě

Something is wrong.
Instagram token error.

Přijměte pozvání do našeho Domu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
a buďte součástí aktuálního dění.

House With Heart

Přihlášením k odběru uděluji svůj souhlas společnosti Dům Ronalda McDonalda, nadační fond, aby zpracovávala mé osobní údaje (e-mailovou adresu).

* Registrací e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů a potvrzujete, že jste starší 16 let.

© 2021 Nadační fond Dům Ronalda McDonalda

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1345 a má zaregistrovanou veřejnou sbírku osvědčenou Magistrátem hl. města Prahy sp. zn. S-MHMP/898536/2016.